Sản phẩm và hình thức cấp phép WPS Office

Sản phẩm được cấp phép bản quyền như thế nào?

  • Đối tượng cấp phép bao gồm: doanh nghiệp và giáo dục
  • Phiên bản cấp phép tại Việt Nam: Vĩnh viễn
  • Chế độ Nâng cấp: miễn phí không phải trả tiền
  • Giấy phép được cấp dạng 1 license cho 1 máy tính hoặc 1 license cho nhiều máy tính

So sánh sản phẩm WPS Office 2016

Bảng dưới đây mô tả các ứng dụng khác nhau trong hai bộ sản phẩm Office sẵn có thông qua cấp phép số lớn và giá trị doanh nghiệp của chúng. Các bộ sản phẩm cũng khác nhau về mức độ tích hợp với máy chủ hỗ trợ năng suất công việc liên quan.

Fully Compatible Office Suite WPS Office 2016 Business Single License WPS Office 2016 Business Open License
Fully installed Office applications Các ứng dụng Office được cài đặt Writer, Presentation, Spreadsheets, WPS Mail ✔ ✔
Installations available
Số bản cài đặt sẵn có
1 PC Nhiều PC
Life-time Purchase options
Tùy chọn mua hàng  vĩnh viễn
✔ ✔
Volume activation
Kích hoạt số lượng lớn
X ✔
Terminal service
Dịch vụ thiết bị cuối
✔ ✔
Always up to date
Luôn cập nhật
✔ ✔
FREE Mobile App
MIỄN PHÍ ứng dụng di động
✔ ✔
Technical support
Hỗ trợ kỹ thuật
✔
Business
✔
Enterprise
Required Purchase
Số lượng bắt buộc mua
Tối thiểu 01 Tối thiểu 05
Licensed for
Được cấp phép cho
Sử dụng tại nhà hoặc cho doanh nghiệp Sử dụng tại doanh nghiệp